Ajuntament de Premià de Mar

Portada> Comissions informatives (2018-2019)
Comissions informatives (2018-2019)

Composició:

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D´ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA - COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
GrupTitularSuplent
PresidentSr. Miquel Àngel Méndez Gil
CiUSra. Eloi Maristany Vila
CP-PASra. Marina Altés i MagretSr. Andreu Mumbrú Fuxet
C´sSr. Josep Maria Cano NavarroSr. Rodrigo A. Andrade Martínez
PSC-CPSr. David Gutiérrez LópezSra. Olga Safont Anguita
ERC-JxPSr. Josep M. Molins i Ballester       Sr. Josep M. Ripollès i Ballesteros
ICV-EUiA-E  Sr. Rafel Fernández RosaSra. Elena Martín Díaz
PPSr. Joaquin Briones Iglesias
COMISSIÓ INFORMATIVA D´ACCIÓ SOCIAL - ATENCIÓ A LES PERSONES
Grup   Titular  Suplent
PresidentSr. Miquel Àngel Méndez Gil
CiUSr. Maria Esmeralda Calleja MorenoSra. Concepción Morales García
CP-PASra. Brenda Bär KwastSr. Pau Pañella Sández
C´sSr. Rubén Martínez Goy (CESSAT)Sr. Josep Maria Cano Navarro
PSC-CPSr. David Gutiérrez LópezSra. Olga Safont Anguita
ERC-JxPSr. Josep Maria Ripollès  i BallesterosSr. Josep Maria Molins i Ballester
ICV-EUiA-ESra. Elena Martín DíazSr. Rafel Fernández Rosa
PPSr. Joaquin Briones IglesiasCOMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ
Grup   Titular  Suplent
PresidentSr. Miquel Àngel Méndez Gil
CiUSra. Concepción Morales GarcíaSr. Jordi Tomàs Alonso
CP-PASr. Andreu Mumbrú FuxetSra. Brenda Bär Kwast
C´sSr. Rubén Martínez Goy (CESSAT)Sr. Rodrigo A. Andrade Martínez
PSC-CPSra. Olga Safont AnguitaSr. David Gutiérrez López 
ERC-JxPSr. Josep Maria Ripollès  i BallesterosSr. Josep Maria Molins i Ballester
ICV-EUiA-ESra. Elena Martín DíazSr. Rafel Fernández Rosa
PPSr. Joaquin Briones IglesiasCOMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Grup   Titular  Suplent
PresidentSr. Miquel Àngel Méndez Gil
CiUSr. Antoni Subirà i ComasSr. Jordi Tomàs Alonso
CP-PASra. Pau Pañella SándezSr. Andreu Mumbrú Fuxet
C´sSr.  Rodrigo A. Andrade MartínezSr. Rubén Martínez Goy (CESSAT)
PSC-CPSra. Olga Safont AnguitaSr. David Gutiérrez López 
ERC-JxPSr. Josep Maria Ripollès  i BallesterosSr. Josep Maria Molins i Ballester
ICV-EUiA-ESr. Rafel Fernández RosaSra. Elena Martín Díaz
PPSr. Joaquin Briones Iglesias 


Competències:           

 

Objecte de les comissions informatives (Art. 46 ROM)

És funció de les comissions informatives debatre els assumptes que li encarregui el Ple municipal i proporcionar als grups municipals la informació detallada d'aquests. L'objecte final de les comissions informatives és propiciar tant com sigui possible la síntesi de les postures dels diversos grups.

Nombre i especialitat de les comissions informatives (Art. 47 ROM)

El nombre i l'especialitat de les comissions informatives serà determinat per acord del Ple municipal. Tanmateix, serà objecte d'acord plenari la determinació del nombre de membres de cadascuna de les comissions informatives.

Comissions informatives de caràcter específic (Art. 48 ROM)
  1. Al marge de les comissions informatives de caràcter estable que s'esmenten a l'article anterior i de la Comissió Especial de Comptes, el Ple podrà crear comissions informatives per a temes específics, de caràcter temporal, l'objecte de les quals serà recaptar la informació sobre un tema, i emetre el corresponent dictamen que sotmetrà al Ple.
  2. El procediment per a la creació i designació dels seus membres serà el que s'estableix en aquesta secció per a les comissions informatives generals, amb l'única salvetat que es dissoldran automàticament en aixecar el seu dictamen al Ple.
Funcions de les comissions informatives (Art. 49 ROM)
  1. És funció de les comissions informatives tractar i informar prèviament tots els assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple municipal o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d'aquest. El Ple municipal no podrà tractar o acordar cap resolució que no hagi estat dictaminada per la corresponent comissió informativa, excepte en el cas que es voti prèviament la seva urgència. El mateix procediment podrà seguir la Junta de Govern Local quan actuï per delegació del Ple municipal, però en aquest cas, de l'acord adoptat se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
  2. Serà funció de les comissions informatives tractar i informar els assumptes que, amb caràcter general o de forma puntual, li siguin sotmesos per l'Alcaldia, el Ple o la Junta de Govern Local.

 

Calendari:

Les comissions informatives (Afers Generals, Hisenda i Territori i Participació) se celebren el segon dimecres i es convoquen el divendres anterior. Són rotatòries i es convoquen a partir de les 20 hores.

El dimecres de la primera setmana de mes es tramet a Alcaldia una relació dels temes que s´han d´incloure en les comissions informatives.

 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^