Portada Junta de Govern Local (2015-2019)
Perfil web
Botķ que mostra/amaga menú lateral
Junta de Govern Local (2015-2019)
Composiciķ:

Antoni Subirā i Comas (CIU)            
Cārrec: 1r Tinent d'Alcade
correu-e: subiraca@premiademar.cat  


+info
Antoni Subirā i Comas

David Gutiérrez Lķpez (PSC-CP)      
Cārrec: 2n Tinent d'Alcalde
correu-e: gutierrezld@premiademar.cat

+info

David Gutičrrez Lķpez

Imma Morales Garcia (CIU)
Cārrec: 3r Tinent d'Alcalde
correu-e: moralesgc@premiademar.cat 

+info


Concepciķn Morales García
Maria Esmeralda Calleja Moreno (CIU)
Cārrec: 4t tinent d'alcalde
<em >correu-e: callejamm@premiademar.cat 

+info
Maria Esmeralda Calleja Moreno

Olga Safont Anguita (PSC-CP)
Cārrec:
Regidora delegada
Delegat: Medi Ambient i Salut Pública
correu-e: safontao@premiademar.cat

+info

Olga Safont Anguita

Jordi Tomās Alonso (CIU)
Cārrec: Regidor delegat
Delegat: Esports
correu-e: tomasaj@premiademar.cat

+info

Jordi Tomās Alonso
Competčncies:

La Junta de Govern Local tindrā les competčncies que el Ple de l´Ajuntament, amb carācter acumulatiu, li pugui delegar i les següents:

 1. Efectuar tots els contractes (excepte els contractes menors) d´obres, subministrament, serveis, gestiķ de serveis públics, subministraments, administratius especials i privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris  del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 de euros, inclosos els de carācter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre  i quan l´import acumulat de totes les seves anualitats no superi  ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 2. Adjudicar les concessions patrimonials (excepte les funerāries) quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l´import de 3.000.000 d´euros.
 3. Adquirir els bens immobles i drets subjectes a la legislaciķ patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l´import de 3.000.000 de euros
 4. Alienar i cedir el patrimoni municipal quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l´import de 3.000.000 de euros.
  1. Les atribucions delegades en els apartats 1, 2, 3 i 4 suposen també delegaciķ de l´atribuciķ d´aprovar els projectes tčcnics i els plecs de clāusules econōmico-administratives i facultatives a quč es refereixen els  contractes, concessions, adquisicions i alienacions així com l´adjudicaciķ dels mateixos i devoluciķ de garanties, en el seu cas.
  2. No obstant, l´aprovaciķ dels projectes tčcnics d´obres i serveis que es delega només procedirā quan estiguin previstos en el pressupost atčs que, en altre cas, la competčncia correspon al Ple municipal.    
 5. Atorgar les llicčncies, autoritzacions i permisos en matčria d´intervenciķ ambiental i d´espectacles públics i activitats recreatives i les llicčncies urbanístiques, tret de les d´obres menors, serveis i d´altres elements visibles des de la via pública que no s´aprovin conjuntament amb aquelles.
 6. Aprovar la devoluciķ de les fiances dipositades quan la Junta de Govern Local, en ús de les delegacions conferides per l´alcalde, hagi estat l´ōrgan que ha determinat el seu dipōsit.
 7. Atorgar subvencions i, en els supōsits que s´atorguin mitjanįant conveni i l´activitat subvencionada es justifiqui en el mateix moment de la sol•licitud, aprovar la justificaciķ de la mateixa.
 8. Atorgar i acordar el pagament avanįat (total o parcial) previ a la seva justificaciķ, de les subvencions de concessiķ directa.
 9. Sol.licitar i acceptar subvencions d´entitats públiques per a obres i serveis municipals, sempre i quan la normativa específica de la subvenciķ no determini que la sol.licitud o acceptaciķ serā competčncia del Ple municipal.
 10. Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del pla  d´ordenaciķ urbanística municipal no expressament atribuīts al Ple, així com els instruments de gestiķ urbanística i els projectes d´urbanitzaciķ.
 11. Aprovar l´oferta pública d´ocupaciķ d´acord amb el pressupost i la plantilla  aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecciķ del personal i per als concursos de provisiķ de llocs de treball.
 12. Aprovaciķ de convenis amb altres administracions públiques que no comportin transferčncia de funcions o activitats, en quin cas serā competčncia del Ple municipal per majoria absoluta.
 13. Tramitaciķ de la compra/subministrament de productes que s´efectuīn en desenvolupament dels acords
  marc de compra agregada subscrits per l´Ajuntament de Premiā de Mar.Calendari:

Cada dimecres a les 18.00 hores, excepte l´agost.+ informaciķ:

Ordres del dia de la Junta de Govern Local | Actes de la Junta de Govern Local

 
 
^