Ajuntament de Premià de Mar

Portada> Alcaldia
Alcaldia


Miguel Ángel MéndezAlcalde:
Miquel Àngel Méndez
correu-e: alcaldia@premiademar.cat
Formulari de contacte: Miquel Àngel Méndez

Salutació de l'Alcalde

.

.

.

.

.

.

Les competències de l´alcalde són les següents:
 • Representar l´ajuntament.
 • Dirigir el govern i l´administració municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i dequalsevol altre òrgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d´urgència.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d´infortunis públics o de greu perill d´aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat (substituir per: quan) s´atribueixi a altres òrgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d´acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • Nomenar els tinents d´alcalde.

.

Els serveis que Depenen directament de l´Alcaldia són:

.

Gerència
 • Proposar, dissenyar i planificar les línies d´actuació i els objectius a assolir pels diferents àmbits, assumint la direcció tècnica i la supervisió dels programes i treballs de caràcter transversal.
 • Dirigir i gestionar els recursos humans i materials per tal d´assegurar l´assoliment d´objectius en les àrees competència directa de l´Alcalde.
 • Organitzar i coordinar la gestió administrativa i les relacions del Gabinet d´Alcaldia.
 • Elaborar, d´acord amb les directrius de l´Equip de Govern del Pla d´Actuació Municipal. Coordinar i fer el seguiment de la seva execució.
 • Controlar d´expedients que depenen d´institucions supramunicipals.
 • Col•laborar i assessorar l´Alcalde en la resolució i tractament dels assumptes municipals.
 • Orientar i supervisar la gestió de l´agenda de l´Alcalde, controlant les necessitats que poden sorgir per l´organització i suport dels actes programats.
 • Organitzar actes institucionals (xerrades, conferències, exposicions, etc.), si s´escau, en coordinació amb les altres entitats implicades en l´organització d´aquests.
 • Fer el seguiment de les reunions de les Comissions Informatives d´Alcaldia o de la resta de la Corporació quan el contingut sigui d´especial interès.
 • Coordinar els altres Caps de Servei per a temes interdepartamentals i fer el seguiment de les comissions de treball amb els responsables municipals, mantenint informat l´Alcalde.
 • Donar suport a l´Alcalde en qüestions d´agenda, mitjançant la planificació, organització i coordinació operativa dels seus afers.
 • Altres funcions que per disposició de l´Alcaldia o altres normatives, li siguin atribuïdes.


Gerent: Ana Àlvarez

Correu-e: alvarezja@premiademar.cat

Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1
Telèfon:
937417401 ext 1305
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Formulari de contacte: Ana Àlvarez

.

PROJECTES ESTRATÈGICS
 • Assessorament de l´alcalde i elaboració d´informes sobre polítiques públiques i projectes estratègics municipals
 • Redacció dels projectes estratègics proposats pel govern i, quan escaigui, desenvolupament i coordinació de la seva execució
 • Col·laboració amb tot el personal de la corporació municipal i coordinació dels projectes transversals entre diverses àrees
 • Aportació d´alternatives i noves línies d´actuació als projectes operatius que ho requereixin.
 • Suport a la coordinació tècnica municipal


Responsable de Projectes Estratègics: Toni Civit
Correu-e: civitrt@premiademar.cat

Adreça: Antiga fàbrica del Gas
Telèfon: 937529191
Correu-e: projectes@premiademar.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Formulari de contacte: Projectes Estrategics

.

Secretaria
 • Convocatòries i actes dels òrgans unipersonals i col·legiats de l´Ajuntament: Alcalde, Ple, Junta de Govern Local, Organismes Autònoms,
 • Comissions Informatives
 • Procediments contenciosos-administratius
 • Control exposició pública edictes d´altres administracions
 • Patrimoni municipal i inventari municipal de béns


Secretaria: Elisa Almirall

Correu-e: almirallge@premiademar.cat

Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1
Telèfon: 937417414
Correu-e: secretaria@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Formulari de contacte: Secretaria

.

.

OFICINA D´ATENCIÓ CIUTADANA

Accedir a l'OAC

.

Altres
 • Agenda alcalde.
 • Atenció presencial i virtual del ciutadà.
 • Protocol actes institucionals.
 • Tramitació expedients celebració matrimonis civils oficiats per l´alcalde.
 • Tramitació expedients propis d´Alcaldia.
 • Altes i manteniment del Registre Municipal d´Entitats Ciutadanes.

.

RESPONSABLES

Responsable polític: Miquel Buch
correu-e: alcaldia@premiademar.cat
Gerent: 
correu-e:

Adreça: Plaça de l'Ajuntament 1
Telèfon: 937417412
Correu-e: alcaldia@premiademar.cat

Formulari de consulta: Alcaldia

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^