Ajuntament de Premià de Mar

Regidoria de Recursos Humans

Eloi Maristany Vila


Eloi Maristany Vila (CIU)

Càrrec: Regidor Delegat

Delegat: Cultura, Joventut i Festes

Correu-e: maristanyve@premiademar.cat

Formulari de contacte

+info

.

.

Serveis i Tasques

.

PLANIFICACIÓ DE RECURSOS HUMANS
 • Participa en la definició pel que fa a l'Ajuntament, Organismes autònoms, i Societats Municipals les polítiques de gestió de recursos humans i les estructures organitzatives més adequades per a la consecució dels objectius proposats i impulsar els canvis i millores necessàries.
 • Proposa anyalment el pressupost i la plantilla de personal de l'Ajuntament, i Societat Municipal, d´acord amb les necessitats i objectius establerts.

.

RETRIBUCIÓ
 • Gestiona les retribucions del personal, realitzant la nòmina mensual i la resta de documentació relativa a les obligacions socials de l´Ajuntament i la resta d´entitats municipals.
 • Gestiona i formalitza la documentació administrativa necessària segons les variacions de personal per mobilitat interna i carrera professional.

.

AVALUACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PERSONES
 • Proposa el sistema d´avaluació de l´acompliment i coordina l´avaluació periòdica dels empleats, sistematitzant criteris i supervisant els resultats globals.

.

SELECCIÓ
 • Planificar i dur a terme els processos de selecció per la incorporació de personal amb caràcter permanent o temporal. Gestiona les bosses de treball per necessitats temporals de personal.

.

FORMACIÓ
 • Planifica i gestiona el Pla de formació pels empleats municipals, d´acord amb els objectius establerts i les necessitats o prioritats detectades.

.

JORNADA DE TREBALL
 • Aplica la jornada de treball d´acord amb el calendari laboral anyal i les necessitats dels diferents serveis, gestiona les llicències i permisos del personal, l´absentisme laboral i controla el compliment de la jornada establerta.

.

SEGURETAT I SALUT LABORAL
 • Gestiona les actuacions tècniques realitzades pels serveis de prevenció concertats, manté actualitzat el Pla de Prevenció i les avaluacions de riscs. Coordina la política prevencionista pels diferents departaments i entitats municipals.

.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
 • Participa assessorant a l´equip de govern i realitzant propostes, en la negociació dels acords de condicions i convenis col·lectius, i en general gestiona la participació de la representació social dels empleats, dins del marc de relacions laborals de l´Ajuntament i la resta d´entitats municipals.

.

POLITIQUES D´OCUPACIÓ
 • El servei de recursos humans participa activament en la realització de projectes d´ocupació, coordinant la detecció de necessitats, tramitació administrativa, retribució, contractació i formació dels empleats aturats participants.

.

RESPONSABLES

Responsable Polític: Eloi Maristany
Correu-e: maristanyve@premiademar.cat
Responsable tècnica: Jorge Moreno
Correu-e: morenovj@premiademar.cat

Adreça: Carrer Sant Antoni, 25
Telèfon: 937417400 ext. 1200
Correu-e: rrhh@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 7,30 a 15,00 h

Formulari de contacte: Recursos Humans

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^