Habitatge

El Servei d´Habitatge de Premià de Mar és un servei públic i gratuït quin objectiu és informar, assessorar i gestionar tota la informació necessària sobre temes relacionats amb l´habitatge: compra, lloguer, comunitats de propietaris, etc.

El Servei d´Habitatge també gestiona la Borsa de lloguer social oferint mediació pública en el mercat privat entre propietaris i llogaters, tramitant i fent el seguiments d´ajuts al lloguer.

L´Ajuntament de Premià de Mar pretén potenciar el lloguer com a garantia del dret a l´accés a l´habitatge, per la qual cosa la Borsa de lloguer social forma part de la Xarxa de Mediació per al Llogues Social de l´Agència d´Habitatge de Catalunya, mitjançant la qual es tramita i s´informa sobre:

 • Prestacions per pagar el lloguer: l´Agència de l´Habitatge de Catalunya atorga a les persones amb dificultats per fer front a les rendes de lloguer una prestació econòmica d´ajut al lloguer.
 • Prestacions econòmiques d'urgència especial: Són prestacions a fons perdut que la Generalitat de Catalunya atorga a les persones que deuen rendes de lloguer o quotes hipotecàries del seu habitatge habitual.
  El tràmit d´aquestes prestacions van en funció de les convocatòries que surten periòdicament segons resolucions de l´Agència de l´Habitatge de Catalunya.

.

Borsa de mediació al lloguer social

Què és?
És un servei totalment gratuït, tant per als llogaters com per als propietaris. Facilita el contacte entre oferents i demandants d´habitatge, i no finalitza quan es signa el contracte, sinó que també es fa un seguiment i es solucionen possibles incidències entre propietaris i llogaters fins que es fa la resolució del contracte.
La borsa actua com a mediadora entre propietaris de habitatges i llogaters; els dona confiança i garanteix el cobrament i bon ús dels habitatges, negocia les rendes de lloguer per sota de mercat i cerca l'habitatge més adequat per a cada unitat de convivència. També ofereix orientació en els diferents aspectes que cal tenir en compte a l´hora de llogar un habitatge.

Avantatges pel llogater:
No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena. Tindreu una assegurança multirisc gratuïta. Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els objectius i les seves pautes. La vostra petició -tipus, preu, metres quadrats, zona, nombre d'habitacions, etc.- es creuarà amb l'oferta disponible a la borsa i us ensenyarem diversos habitatges.

Qui pot demanar:
Per optar als pisos disponibles és necessari tenir més de 18 anys, disposar d´ingressos estables demostrables, no tenir cap habitatge en propietat, acceptar les condicions de seguiment, no constar inscrit a cap fitxer de morositat. (ASNEF) i estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d´Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quan es pot fer:
Durant tot l'any.

Com es pot tramitar:

 • Presencialment: Aportant la documentació necessària a la nostra oficina.
  Documentació necessària:
  • DNI (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
  • Contracte de treball (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
  • 3 últimes nòmines (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)

Avantatges per al propietari:

 • No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
 • Durant els anys de contracte, tindreu una assegurança multirisc gratuïta.
 • Durant els anys de lloguer tindreu una assegurança gratuïta de defensa jurídica, en cas d´impagament.
 • Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant els sistema Avalloguer que regula el Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges. Cobertura de 6 mensualitats de rendes impagades, en cas de desnonament per impagament de rendes.
 • Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els seus objectius i les seves pautes.

Si voleu adscriure el vostre pis al Programa de Mediació d´Habitatge:

 • Concertar entrevista al servei d´habitatge.
 • Documentació que cal:
  • DNI, NIE o passaport dels propietaris.
  • Escriptura de l´habitatge.
  • Cèdula d´habitabilitat.
  • Últim rebut de l´IBI.
  • Últim rebut de la comunitat de propietaris.
  • Últimes factures dels subministres ( electricitat, aigua i gas )
  • Certificat de la Instal·lació elèctrica ( butlletí “blau”)
  • Últim rebut del servei de manteniment de la caldera o escalfador.
  • Certificat d´eficiència energètica.
 • S´haurà de programar també una visita al pis.
 • Un cop s´hagi pactat la renda de lloguer, el propietari signarà el corresponent contracte
 • Més informació: Agencia d'Habitatge de la Generalitat
^