Ajuntament de Premià de Mar

Pla Local d'Habitatge
Tenir un lloc on viure, en condicions dignes, és una necessitat bàsica per a tothom. Les polítiques d´habitatge van en la direcció de que els pobles i ciutats disposin d´habitatge suficient, de qualitat, i adaptat a les diferents necessitats i capacitats adquisitives de les persones. El Pla Local d´Habitatge és un document que serveix per a concretar, a nivell municipal, les polítiques d´habitatge. La participació dels ciutadans i ciutadanes enriqueix  la seva elaboració.


Què és el PLH?

“Els plans locals d´habitatge determinen les propostes i els compromisos municipals en política d´habitatge i són la proposta marc per a concertar polítiques d´habitatge amb l´Administració de la Generalitat.”

El Pla Local d´Habitatge (PLH) es troba regulat l´article 14 de Llei 18/2007 del dret a l´habitatge. És el document tècnic i polític que defineix un conjunt d´estratègies i concreta les actuacions que s´han de dur a terme des del govern local en matèria d´habitatge. La seva finalitat és assolir el dret dels ciutadans a gaudir d´un habitatge digne en condicions adequades a la seva capacitat.

El PLH consta de tres fases o moments:

  1. Analitzar quina és la realitat actual del municipi en matèria d´habitatge (quin és l´estat de conservació dels edificis, en quines zones es pot construir, quines són les característiques de l´oferta i la demanda d´habitatge al municipi...?) i valorar i quantificar  quines són les necessitats en matèria d´habitatge social.
  2. Plantejar objectius per millorar aquestes condicions, i definir les estratègies  per a assolir-los; definir el programa d´ actuacions a desenvolupar durant els pròxims 6 anys
  3. Veure com es poden finançar aquestes accions, i fer un seguiment i avaluació de les actuacions del pla.


El PLH a Premià de Mar

La fase de diagnosi per ja s´ha finalitzat. Actualment s´està treballant en el plantejament d´ objectius i la definició d´estratègies i actuacions que la situació de l´habitatge a Premià de Mar.  És en aquest moment quan s´incorporarà la participació ciutadana, per tal de sumar la veu dels veïns i veïnes  al nou PLH.


La teva veu al nou PLH

La teva veu


Per a més informació:

Tel: 93 752 99 92

Formulari de contacte: Pla Local d'HabitatgeNotícies, documents i links del procés:
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^