www.premiademar.cat
 

El Pla director d’equipaments (2012) és una eina de planificació global que recull les necessitats i disponibilitats del municipi en matèria d’equipaments i proposa un pla d’inversions a curt, mitjà i llarg termini per adequar les dotacions existents i/o crear-ne de noves. Té una vigència de 10 anys.

Els equipaments poden ser de propietat pública o privada que acullen diferents usos d’interès públic o social: Administratius i de proveïment, Culturals i cívics, Socials, Sanitaris i assistencials, d’Ensenyament, Esportius, Funeraris, Religiosos, de Seguretat, etc.

Els objectius bàsics d'un pla d'equipaments són:

  • Inventariar: identificar i descriure els equipaments actualment existents
  • Analitzar la realitat a la ciutat, establint estàndards i paràmetres per detectar mancances a la xarxa actual d'equipaments
  • Identificar elements que puguin afectar en el futur (creixement demogràfic, necessitats objectives, expectatives, sòl disponible i capacitat inversora)
  • Definir criteris i àrees de millora per a la presa de decisions en el planejament futur d'equipaments.

El procés de participació per a l’elaboració del Pla d’Equipaments s’ha fet comptant amb la ciutadania, tècnics i tècniques de l’Ajuntament, polítics i entitats.

Pla d'Equipaments