Escut de Premià de Mar
Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2014-2015
 
La ciutat administrada per un personal que “aprèn, comprèn i raona”, que utilitza les noves tecnologies per facilitar les tramitacions administratives i que cerca la màxima agilitat en la relació amb els ciutadans usuaris del serveis públics. La ciutat que cerca el màxim compromís dels  professionals que hi treballen i els facilita recursos econòmics i organitzatius per millorar les seves capacitats.
 1. Millora dels serveis municipals
  1. Elaboració cartes de serveis
  2. Agilitar tramitació llicències d’activitats
  3. Millora de la inspecció d’activitats d’ocupació via pública
  4. Model de gestió integrals dels serveis funeraris
   1. Redacció memòria per a la creació del servei
   2. Redacció projecte d’establiment i estudi econòmic
   3. Adequació taxes i tarifes a l’estudi econòmic
  5. Garantia dels drets ciutadans
   1. Seguiment de les queixes i reclamacions
   2. Conveni amb el Síndic de Greuges
 2. Administració electrònica
  1. Implantació signatura electrònica obligatòria al procés administratiu
  2. Renovar aplicació Padró per permetre operativa on line
  3. Virtualització de servidors
  4. Incrementar l’operativa via web de més tràmits
  5. Implantar sistema web de cita prèvia a l’OAC
  6. Software informatiu per a tramitació llicències d’activitats
  7. Major presència a les xarxes socials
 3. Millora de la gestió municipal
  1. Transversalitat
   1. Consell de Coordinació
   2. Comissió de Tràmits
   3. Comissió de Polítiques de Joventut
   4. Grup d’impuls del Reglament de govern obert i participació ciutadana
   5. Grups de qualitat
    1. Juristes
    2. Administratius
    3. Tecnològic
  2. Optimització dels recursos humans
   1. Portal de l’empleat
   2. Actualització Pla de formació contínua
   3. Disseny i execució política comunicació interna
   4. Implementar nou organigrama
   5. Aprovar pacte condicions i conveni col•lectiu
   6. Actualització plantilla i RLT, prioritzant polivalència i mobilitat
   7. Elaborar reglament provisió de llocs de treball
   8. Elaborar reglament segona activitat per a la Policia Local
   9. Reordenació d’espais per aprofitament de sinergies

.

Participa en la millora de Premià de Mar: fes la teva aportació al Programa d’actuació municipal

El govern municipal ha concretat les seves línies d’actuació en diferents projectes i activitats previstos per a l’última meitat del mandat. No volem que sigui un document estàtic i mentre duri la seva execució es pot continuar millorant i adaptant a les noves necessitats. Per aquest motiu, convidem a tothom a participar-hi, fent-hi comentaris o aportacions.