Anar a la plana de números del butlletí

Número 37 - setembre 2011
Butlletí Electrònic Municipal Setmanal
Resum semanal del 11 al 18 de setembre del 2011
Actualitat
Avui dilluns, un total de 3.540 alumnes comencen el curs escolar a Premià de Mar, 103 més que el curs passat. El repartiment d'alumnes per etapes és el següent: 862 alumnes faran educació infantil (de P-3 a P-5), 1.621 faran eduació primària (de 1er a 6è) i 1.057 faran ESO (4 cursos).

Fins el proper diumenge, dia 18, el nou aparcament soterrat de la plaça dels Països Catalans estarà obert al públic de manera gratuïta. Així, fins dissabte, entre les 8h i les 22h, i diumenge de 8h a 15h, tothom que ho vulgui hi podrà aparcar els vehicles sense cap cost.

Horaris d'aparcament gratuït (fins el 18 de setembre):

De dilluns a dissabte: de 8h a 22h
Diumenge: de 8h a 15h


ATENCIÓ: Fora d'aquests horaris, les portes quedaran tancades i no es podran treure els vehicles fins el dia següent.

Dilluns, dia 19, començaran els treballs de pavimentació a la Gran Via, entre els carrers Dr.Fleming i Joan Prim. La durada prevista dels treballs serà de 5 dies, durant els quals aquest tram romandrà tallat al trànsit.

Pavimentació Gran Via

La Regidoria de Promoció Econòmica ha endegat una campanya informativa amb l'objectiu d'acabar amb la venda al carrer no autoritzada. Amb aquesta iniciativa es vol recordar als ciutadans que comprar a venedors no autoritzats és il·legal i que els venedors autoritzats mostren sempre la seva acreditació legal.

La campanya ha estat elaborada amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, i la difusió es farà a través de díptics informatius i altres canals habituals. Els motius sobre els quals es fa èmfasi per posar fi a la venta al carrer no autoritzada són els següents:

  • La venda il·legal al carrer pot posar en perill la salut i la seguretat dels consumidors i usuaris. Els productes que es venen són de baixa qualitat i sense garanties oficials.
  • La majoria del gènere comercialitzat és material falsificat i pot procedir de robatoris.
  • Genera competència deslleial i provoca el tancament de comerços, empreses i locals legalment establerts i la pèrdua dels corresponents llocs de treball.
  • Comet frau contra la Hisenda Pública, ja que no genera impostos ni cotitzacions.
  • Accepta i fomenta l’explotació laboral de les persones que treballen en la venda il·legal.
  • Danya la imatge dels nostres municipis, ja que deteriora la qualitat dels seus espais públics (carrers, places, platges, passeigs...).
  • Crea inseguretat ciutadana i constitueix una infracció.
Exposició emmarcada dins el Festival Laietania

Museu de l'Estampació

Data: Dissabte, 4 de març de 1922
Lloc: Museu de l´Estampació de Premià de Mar
Organitza: Museu de l´Estampació
Durada: A partir del 16 de setembre

Ràdio Premià de Mar és un dels 100 mitjans de comunicació catalans més seguits mitjançant el Twitter segons el Rànquing de Mitjans a Twitter publicat al bloc del periodista Saül Gordillo. L’emissora apareix en la posició nº 96 del rànquing amb 332 ‘followers’ o seguidors.

Ple Municipal
Inici a les 19:15 hores.Lloc: Sala d'Actes de la nau 1 de l'antiga Fàbrica del Gas (c/Joan XXIII, 2-8). Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar 95.2FM.i i per internet a www.radiopremiademar.org. Maresme TV (Canal 24 de la TDT), emetrà el ple en diferit el dissabte següent a les 16h.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació actes sessions anteriors.
2.- Informació Oficial.
Comissió Informativa d’Afers Generals:
3.- Alcaldia:
3.1.- Nomenament vocal Consell d’Administració Institut Municipal de
Música.
4.- Recursos Humans:
4.1.- Aprovació increment aplicacions relatives al complement de
productivitat.
5.- Serveis Centrals:
5.1.- Cessió a la Generalitat de Catalunya d’una finca per a la construcció
d’un centre d’educació infantil i primària.
Comissió Informativa d’Hisenda:
6.- Serveis Econòmics:
6.1.- Establiment preus públics pels espectacles del Centre L’Amistat
(modificació ordenança preu públic núm. 2 – Serveis Promoció de la
Ciutat).
6.2.- Aprovació compte general 2010.
6.3.- Modificació pressupostària núm. 15 (Transferència de crèdit).
6.4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.
Comissió Informativa de Territori i Participació:
7.- Urbanisme, Obres Públiques i Serveis Municipals:
7.1.- Donar compte acord Junta de Govern Local de 27/07/11: Aprovació
inicial “Projecte d’obres de millora de la xarxa municipal d’abastament
d’aigua dels carrers de la Plaça, Ptge. Manent, Eixample, Esperança, Sant
Joan i Joan Prim”.
7.2.- Donar compte acord Junta de Govern Local de 27/08/11: Aprovació
inicial “Projecte per a la substitució de canonades de la xarxa municipal de
clavegueram dels carrers Alegria, Unió, Sant Joan, Sant Miquel i Alfons”.
7.3.- Donar compte acord Junta de Govren Local de 27/07/11: Aprovació
inicial “Projecte d’adequació de voreres al vigent codi d’accessibilitat als
carrers Núria, Elisenda de Montcada i Lourdes”.
7.4.- Donar compte acord JGL 07/09/11: aprovació text refós projecte
d’obres de reforma dels espais urbans i la construcció d’un aparcament
subterrani a la Pl. dels Països Catalans.
7.5.- Subsanació errada material Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) edifici Patronat Social Premianenc.
Mocions:
8.- Mocions presentades pel grup municipal CP-PA: a) Canvi organització i
estructura actes 11 de setembre a Premià de Mar – b) Retallades a la sanitat
pública.
Precs i preguntes:
9.- Prec presentat pel grup municipal CP-PA: Habilitació espai d’estudi durant
l’agost.
10.- Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA: Tractament fitosanitari de
l’arbrat i zones verdes.

Tauler d'Anuncis Oficials
EXP. 78/2011- Es suspèn el termini de presentació de pliques fins que es resolguin les al.legacions presentades per la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya, contra els plecs de clàusules administratives particulars.

Text El projecte es pot consultar a la Copisteria Premià Tlf. 93.752.48.13 Text2 Qualsevol dubte o aclariment en la interpretació dels plecs a l´hora de preparar la plica s´haurà de fer mitjançant l´apartat “Contactar” ubicat a la part inferior d´aquesta pàgina web. Aquestes seran resoltes en el termini de 24 hores i es publicaran en el perfil del contractant Text3

Arran de les consultes efectuades per diversos licitadors us informem que el criteri que seguirà el servei encarregat de valorar les ofertes és el següent:

1.- millores i increment de qualitat: sobre unitats d´obra previstes a la documentació tècnica. A tall d´exemple:

· substituir els escocells de xapa galvanitzada previstos per escocells d´acer corten i/o de major dimensió
· substituir part del paviment previst amb llosa de pedra artificial 40x40x3,5 per llamborda.
· substituir el ferm previst a la zona de pas de vehicles (subbase existent i base de formigó sobre paviment asfàltic existent) per base de gruix uniforme sobre subbase a executar previ enderroc de paviment asfàltic existent.

2.- valor afegit: prestacions (noves unitats d´obra) no incloses a la documentació tècnica. A tall d´exemple:

· instal·lació de nous jocs infantils i/o restauració i reinstal·lació dels existents
· subministrament de mòdul prefabricat per possible prestació de servei de bar/quiosc
· pavimentació de la resta del carrer Batista i Roca (fins M. J. Verdaguer) seguint el model previst.

Text4

Arran d´una consulta efectuada indiquem:

 
“En la clàusula 12 dels plecs, on s´indica la valoració del termini de garantia, indicar que és un màxim de 10 punts (per tant es poden oferir dos anys de més, com a màxim), amb la suma de tots els apartats la puntuació màxima possible són 100 punts”

Text5 En l´apartat primer del plec de clàusules administratives particulars de les obres de condicionament de la plaça Batista i Roca, es valorarà el preu de l´obra, per al termini d´execució que figura en la clàusula novena dels plecs. La referència als quatre anys és un error de transcripció Data límit de presentació d'ofertes La data límit per la presentació d'ofertes és el dia 30 de setembre de 2011. Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
CATCert certifica que en data 12-09-2011 12:16:50 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
CATCert certifica que en data 12-09-2011 12:08:38 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
Anuncis de licitació
CATCert certifica que en data 15-09-2011 12:03:37 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
Agenda
Data: Divendres, 3 de març de 2017
Hora: 11 h matí
Lloc: Parròquia de Santa Maria
Organitza: Regidoria de Cultura  Col·laboració: AV Tarter-Maresme
Tipus d'actes: Festa
Data: Divendres, 3 de març de 2017
Hora: 12 h migdia
Lloc: Plaça de Can Manent
Organitza: Ajuntament de Premià de Mar  Col•labora: Can Manent-Casal d´Avis i Coral l´Amistat
Tipus d'actes: Festa
Data: Divendres, 3 de març de 2017
Hora: 1 h migdia
Lloc: Esplanada de la parròquia de Santa Maria
Organitza: Regidoria de Cultura : Col·laboració: AV Tarter-Maresme
Tipus d'actes: Festa

Sardanes a Premià de Mar

Amb la Cobla Premià

Data: Divendres, 3 de març de 2017
Hora: 8 h vespre
Lloc: Plaça de l'Ajuntament
Organitza: Regidoria de Festes  Col•labora: Amics de la Sardana
Tipus d'actes: Festa

InalbisTeatre a càrrec d’InAlbis. Direcció: Carme Abal

Data: Diumenge, 4 de març de 1923
Hora: 7 h tarda
Lloc: Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre
Tipus d'actes: Teatre

Sardanes amb les cobles Ciutat de Mataró i Premià
11.00 h, a l´Ermita de St. Mateu (Premià de Dalt)

Data: Dilluns, 3 de març de 1924
Hora: 11 h matí
Lloc: Ermita de St. Mateu (Premià de Dalt)
Organitza: Amics de la Sardana
Tipus d'actes: Festa

Inalbis

 

Teatre a càrrec d’InAlbis. Direcció: Carme Abal

Data: Dilluns, 3 de març de 1924
Hora: 10 h nit
Lloc: Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre
Tipus d'actes: Teatre
Vull donar-me d'alta - Vull donar-me de baixa