Ajuntament de Premià de Mar

Portada> Comissions informatives (2011-2015)
Comissions informatives (2011-2015)
Composició:

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D´AFERS GENERALS
GrupTitularSuplent
PresidentSr. Miquel Buch Moya
CiUSr. Maria Isabel Ferreras CanoSra. Eloi Maristany Cano
PSC-PMSra. Olga Safont AnguitaSr. Carlos Alberto Mieres Mieres
PPSr. Patrick Cruz Molero Sra. Aurora Juvé Lafuente
CP-PA  Sr. Pau Pañella SándezSr. Joan Ribet Casademunt
ICV-EUiA-E Sr. Moisés Sevillano CanoSr. Alfons Barreras MillaCOMISSIÓ INFORMATIVA D´HISENDA
Grup   Titular  Suplent
PresidentSr. Miquel Buch Moya
CiUSr. Miquel Àngel Méndez GilSr. Ibán Díaz Pérez
PSC-PM Sr. Carlos Alberto Mieres MieresSra. Olga Safont Anguita
PP Sr. Patrick Cruz MoleroSr. Joaquín Briones Iglesias
CP-PA  Sr. Joan Ribet Casademunt Sr. Pau Pañella Sández
ICV-EUiA-E  Sr. Alfons Barreras MillaSr. Moisés Sevillano CanoCOMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I PARTICIPACIÓ
Grup  Titular      Suplent
President Sr. Miquel Buch Moya
CiU   Sr. Antoni Subirà i ComasSr. Jordi Tomàs Alonso
PS-PMSr. Josep Maria Anguera Monzó Sra. Olga Safont Anguita
PPSr. Joaquín Briones IglesiasSra. Aurora Juvé Lafuente
CP-PASr. Joan Ribet CasademuntSr. Pau Pañella Sández
EUiA-E Sr. Alfons Barreras Milla  Sr. Moisés Sevillano Cano


Competències:           

 

Objecte de les comissions informatives (Art. 46 ROM)

És funció de les comissions informatives debatre els assumptes que li encarregui el Ple municipal i proporcionar als grups municipals la informació detallada d'aquests. L'objecte final de les comissions informatives és propiciar tant com sigui possible la síntesi de les postures dels diversos grups.

Nombre i especialitat de les comissions informatives (Art. 47 ROM)

El nombre i l'especialitat de les comissions informatives serà determinat per acord del Ple municipal. Tanmateix, serà objecte d'acord plenari la determinació del nombre de membres de cadascuna de les comissions informatives.

Comissions informatives de caràcter específic (Art. 48 ROM)
  1. Al marge de les comissions informatives de caràcter estable que s'esmenten a l'article anterior i de la Comissió Especial de Comptes, el Ple podrà crear comissions informatives per a temes específics, de caràcter temporal, l'objecte de les quals serà recaptar la informació sobre un tema, i emetre el corresponent dictamen que sotmetrà al Ple.
  2. El procediment per a la creació i designació dels seus membres serà el que s'estableix en aquesta secció per a les comissions informatives generals, amb l'única salvetat que es dissoldran automàticament en aixecar el seu dictamen al Ple.
Funcions de les comissions informatives (Art. 49 ROM)
  1. És funció de les comissions informatives tractar i informar prèviament tots els assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple municipal o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d'aquest. El Ple municipal no podrà tractar o acordar cap resolució que no hagi estat dictaminada per la corresponent comissió informativa, excepte en el cas que es voti prèviament la seva urgència. El mateix procediment podrà seguir la Junta de Govern Local quan actuï per delegació del Ple municipal, però en aquest cas, de l'acord adoptat se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
  2. Serà funció de les comissions informatives tractar i informar els assumptes que, amb caràcter general o de forma puntual, li siguin sotmesos per l'Alcaldia, el Ple o la Junta de Govern Local.

 

Calendari:

Les comissions informatives (Afers Generals, Hisenda i Territori i Participació) se celebren el segon dimecres i es convoquen el divendres anterior. Són rotatòries i es convoquen a partir de les 20 hores.

El dimecres de la primera setmana de mes es tramet a Alcaldia una relació dels temes que s´han d´incloure en les comissions informatives.

 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^