Ajuntament de Premià de Mar

Portada> Intervenció oral als plens
Intervenció oral als plens

El Ple és el màxim òrgan de govern d´un ajuntament. És l´espai on es reuneixen els representants polítics per debatre i decidir sobre els principals assumptes del poble.

Els plens són públics i per tant hi poden assistir tots els ciutadans i ciutadanes.

S´hi pot intervenir durant o després del Ple depenent del què es tracti.

.

Podrà intervenir durant el Ple:
  • Les associacions que hagin intervingut com interessades en el procediment.  Han  de sol•licitar per escrit la intervenció sobre el punt de l´ordre del dia, com a màxim tres dies abans de la celebració del Ple i prèvia autorització.  Ho farà un únic representant i amb un temps limitat.
  • La comissió promotora d´una iniciativa ciutadana que hagi sol•licitat incloure algun punt a l´ordre del dia en el Ple si prèviament ha estat autoritzada.  Ho farà un únic representant i amb un temps limitat.
  • La comissió promotora d´una iniciativa ciutadana que es refereix a un tema que ha de ser aprovat pel Ple, té dret a explicar la seva proposta en la sessió de Ple convocada per aprovar aquesta iniciativa. Ho farà un únic representant, durant un màxim de 15 minuts i abans de les intervencions dels grups municipals.

.

Podrà intervenir després  del Ple:
  • Qualsevol persona que assisteixi al Ple i ho hagi sol•licitat. Un cop finalitzat el Ple ordinari, l´alcalde o alcaldessa obre i tanca un torn de paraules en què els assistents poden fer preguntes als responsables polítics sobre els temes tractats. Aquestes intervencions no consten en l´acta.
 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^